Polityka prywatności i cookies

1. Podstawowe informacje i definicje

1.1. Niniejsza polityka prywatności Sklepu Internetowego https://elektrycznesmielewski.pl ma charakter informacyjny, co oznacza że nie jest ona źródłem obowiązków dla Użytkowników ww. sklepu. Polityka prywatności zawiera przede wszystkim zasady przetwarzania danych osobowych przez Administratora w Sklepie Internetowym, w tym także informacje o stosowaniu plików cookies oraz narzędzi zbierania danych.

1.2. Administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem Sklepu Internetowego https://elektrycznesmielewski.pl, zwanego dalej Sklepem, w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowych jest firma „ŚMIELEWSCY” SP. Z O.O. z siedzibą w Brzuze 77, 87-517 Brzuze, o numerze NIP: 8921489129, REGON: 521468033, KRS 0000959135. 

1.3. Dane osobowe w Sklepie przetwarzane są przez Administratora zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – zwane dalej „RODO” lub „Rozporządzenie RODO”.

1.4. Danymi osobowymi są wszystkie informacje o osobie fizycznej zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania poprzez jeden bądź kilka szczególnych czynników, w tym IP urządzenia, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy oraz informacje gromadzone za pośrednictwem plików cookies oraz innej podobnej technologii.

1.5. Użytkownikiem w myśl niniejszej Polityki prywatności i polityki cookies jest każda osoba fizyczna odwiedzająca Sklep lub w inny sposób korzystająca z usług wskazanych w Regulaminie Sklepu.

1.6. W razie pytań lub wątpliwości związanych z polityką prywatności i przetwarzaniem danych osobowych, w każdej chwili Użytkownik może skontaktować się z nami pod adresem kontakt@elektrycznesmielewski.pl.

2. Składanie zamówień a dane osobowe

2.1. Składając zamówienie, reklamację, odstępując od umowy lub kontaktując się z nami Użytkownik przekazuje swoje dane osobowe Administratorowi, który gwarantuje, że te dane pozostaną poufne, bezpieczne i nie zostaną udostępnione jakimkolwiek podmiotom trzecim bez wyraźnej zgody Użytkownika.

2.2. Administrator z należytą starannością dobiera i stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych. Dostęp do baz danych posiadają jedynie osoby uprawnione i przeszkolone przez Administratora.

2.3. Korzystanie ze Sklepu, w tym dokonywanie zakupów jest dobrowolne. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jest jednak warunkiem zawarcia umowy sprzedaży. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie niemożność zawarcia umowy sprzedaży i realizacji zamówienia.

2.4. Realizując zamówienia Administrator może przekazywać innym podmiotom dane osobowe Użytkowników w zakresie niezbędnym i wystarczającym do wywiązania się z umowy.

3. Cele i podstawy przetwarzania danych osobowych przez Administratora

Dane osobowe przetwarzane będą w celu:

a. zawarcia umowy ze Sklepem i realizacji zamówionego przez Użytkownika towaru (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO). Przetwarzamy zwłaszcza następujące dane: imię i nazwisko, nazwa firmy i ew. numer NIP, adresy zamieszkania lub dostawy, adres e-mail, numer telefonu, historię i szczegóły transakcji;

b. wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO);

c. rozpatrywania złożonej reklamacji lub odstąpieniem od umowy wykorzystywane są w celu realizacji procedury reklamacyjnej lub procedury odstąpienia od umowy (art. 6 ust. 1 lit. c RODO);

d. dane Użytkowników są także przetwarzane w celu kontaktu zainicjowanego przez Użytkownika, a podstawą przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO, czyli Twoja zgoda wynikające z zainicjowania z nami kontaktu. Podstawą prawną przetwarzania po zakończeniu kontaktu jest usprawiedliwiony cel w postaci archiwizacji korespondencji na potrzeby wewnętrzne (art. 6 ust. 1 lit. c RODO);

e. zbierania danych statystycznym za pomocą Google Analytics, które zbiera informacje na temat odwiedzin strony i podstron Sklepu potrzebne do analizy aktywności Użytkowników (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO);

f. prowadzenia i przygotowywania kampanii marketingowych, w tym spersonalizowanych (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO);

g. dochodzenia lub zabezpieczenia roszczeń (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO);

h. aktywność Użytkownika w Sklepie, w tym jego dane osobowe, mogą być rejestrowane w logach systemu Sklepu. Zebrane w logach informacje są przetwarzane w celu obsługi zamówienia. Dane mogą być tymczasowo przechowywane w związku z wykonywaniem kopii bezpieczeństwa, testami systemu;

i. przekazania danych osobowych Użytkowników do BNP Paribas Bank Polska S.A. („Bank”) w związku z obsługą i rozliczaniem przez Bank płatności dokonywanych przez klientów Sklepu przy użyciu instrumentów płatniczych online (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO);

j. przekazania danych osobowych Użytkowników do naszego Partnera – TIM S.A. z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Jaworskiej 13, 53-612 Wrocław, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej VI Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem KRS 0000022407, o numerze NIP: 897-000-96-78, REGON: 930339253, w celu realizacji tych zamówień, które obsługuje logistycznie TIM S.A. (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

k. przekazania danych osobowych Użytkowników do Biura Rachunkowego Agrodoradca Paweł Zgórzyński z siedzibą przy ul. Warszawskiej 32, 87-500 Rypin, o numerze NIP: 8921006740, w celu obsługi księgowej zamówień składanych w Sklepie (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

4. Narzędzia automatycznego zbierania danych wykorzystywane w Sklepie

4.1. Sklep wykorzystuje Google Analytics, które zbiera informacje o stronach i podstronach odwiedzanych przez Użytkownika, o czasie na nich spędzanym, o przejściach pomiędzy poszczególnymi podstronami. W tym celu wykorzystywane są pliki cookies firmy Google LLC dotyczące usługi Google Analytics. W ramach Google Analytics zbieramy także dane demograficzna oraz dane dot. preferencji zakupowych. W ustawieniach plików cookies każdy Użytkownik może zadecydować, czy wyrażasz zgodę na zbieranie takich danych, czy nie.

4.2. Sklep co jakiś czas wykorzystuje narzędzia Google Ads do prowadzenia kampanii marketingowych. W tym celu wykorzystywane są pliki cookies firmy Google LLC usługi Google Ads. W ustawieniach plików cookies Użytkownik może wyłączyć lub włączyć stosowanie plików cookies.

4.3. Sklep wykorzystuje własne pliki cookies w celu prawidłowego działania strony i obsługi zamówień.

5. Okres przechowywania i przetwarzania danych osobowych

5.1. Co do zasady dane przetwarzane są od momentu rozpoczęcia realizacji zamówienia do czasu wycofania wyrażonej przez Użytkownika zgody lub zgłoszenia przez niego sprzeciwu względem przetwarzania danych w przypadkach, gdy podstawą prawną przetwarzania danych jest uzasadniony interes Administratora.

5.2. Dane Użytkowników są przechowywane w systemie Sklepu do trzech miesięcy od chwili ich wprowadzenia przez Użytkownika. Po upływie trzech miesięcy dane Użytkowników są nieodwracalnie usuwane lub zanonimizowane.

5.3. Okres przechowywania i przetwarzania danych osobowych Użytkowników może być przedłużony w przypadku, gdy przetwarzanie jest niezbędne do ustalenia i dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed nimi, a po tym czasie jedynie w przypadku i w zakresie, w jakim będą wymagać tego przepisy prawa.

5.4. Dane Użytkownika przetwarzane są przez czas niezbędny do realizacji zamówienia, a następnie do czasu upływu terminu przedawnienia roszczeń z tytułu zawartej umowy. Po upływie tego terminu, dane nadal mogą być przez nas przetwarzane w celach statystycznych. Ponadto mamy obowiązek przechowywać faktury z danymi osobowymi przez okres 5 lat od końca roku podatkowego, w którym powstał obowiązek podatkowy.

5.5. Dane będą przetwarzane przez czas niezbędny do realizacji procedury reklamacyjnej lub procedury odstąpienia. Reklamacje oraz oświadczenia o odstąpieniu od umowy mogą być ponadto archiwizowane w celach statystycznych.

5.6. Treść korespondencji z Użytkownikiem może podlegać archiwizacji. Administrator nie jest w stanie jednoznacznie określić, kiedy zostanie ona usunięta lub zniszczona.

6. Uprawnienia i obowiązki Użytkowników wynikające z realizacji zamówienia i przetwarzania danych osobowych:

6.1. Użytkownikom przysługuje prawo:
a. dostępu do danych osobowych,
b. do korekty danych osobowych,
c. do usunięcia danych osobowych,
d. do ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
e. do wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania danych osobowych,
f. do przenoszenia danych,
g. do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych),
h. do odwołania zgody na przetwarzanie danych osobowych, jeżeli takową zgodę wyraziłeś.

6.2. Zasady dot. powyższych uprawnień zostały opisane szczegółowo w art. 16 – 21 RODO. Zachęcamy do zapoznania się z całością tych przepisów. Użytkownik powinien pamiętać, że wskazane powyżej uprawnienia nie są bezwzględne i nie przysługują Użytkownikom w stosunku do wszystkich czynności przetwarzania danych osobowych.

6.3. Użytkownik w każdej chwili możesz zwrócić się do Administratora z żądaniem udostępnienia informacji o tym, jakie jego dane oraz w jakich celach są przetwarzane. W tym celu należy skontaktować się z nami za pomocą poczty e-mail wysyłając wiadomość na adres sklep@elektrycznesmielewski.pl. Ponadto dołożyliśmy wszelkich starań, by interesujące Użytkowników informacje w tym zakresie zostały wyczerpująco przedstawione w niniejszej polityce prywatności.

6.4. W przypadku danych zawartych w złożonym zamówieniu Użytkownik nie ma możliwości sprostowania tych danych po realizacji zamówienia. Użytkownik nie możesz również sprzeciwić się przetwarzaniu danych oraz domagać się usunięcia danych do czasu upływu terminu przedawnienia roszczeń z tytułu zawartej umowy. Podobnie, Użytkownik nie ma prawa domagać się zaprzestania przetwarzania danych w trakcie trwania umowy oraz domagać się usunięcia danych zawartych w fakturach. Po upływie terminu przedawnienia roszczeń z tytułu zawartej umowy Użytkownik możesz zażądać zaprzestania przetwarzania przez nas swoich danych w celach statystycznych oraz domagać się ich usunięcia z naszej bazy.

7. Bezpieczeństwo i ochrona danych osobowych

7.1. Administrator dokłada wszelkich starań, aby powierzone nam dane osobowe były w odpowiedni sposób chronione przed osobami lub podmiotami nieuprawnionymi i nieupoważnionymi.

7.2. Administrator zapewnia, że zbierane przez niego dane są: a) przetwarzane zgodnie z prawem; b) zbierane dla ww., zgodnych z prawem celów i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami; c) przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób i realizację zamówienia; d) przechowywane nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania i spełnienia wymogów prawa; e) przetwarzane w sposób zapewniający odpowiednie bezpieczeństwo danych osobowych, w tym ochronę przed niedozwolonym lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem oraz przypadkowym zniszczeniem lub uszkodzeniem.

7.3. Uwzględniając charakter i cele przetwarzania oraz ryzyko naruszenia praw lub wolności osób fizycznych o różnym prawdopodobieństwie i wadze zagrożenia, Administrator wdraża odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, aby przetwarzanie odbywało się zgodnie z niniejszym rozporządzeniem i aby móc to wykazać. Środki te są w razie potrzeby poddawane przeglądom i uaktualniane. Administrator stosuje środki techniczne zapobiegające pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione, danych osobowych przesyłanych drogą elektroniczną.

8. Odbiorcy danych

Twoje dane są także przechowywane i przetwarzane przez naszych podwykonawców – podmioty, z których usług korzystamy w procesie obsługi składanych zamówień:

1. LH.pl Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu (61-581), przy ulicy ks. Jakuba Wujka 7/26, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000503852 – w celu przechowywania danych osobowych gromadzonych w ramach sklepu na serwerze;

2. TIM S.A. z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Jaworskiej 13, 53-612 Wrocław, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej VI Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem KRS 0000022407, o numerze NIP: 897-000-96-78, REGON: 930339253, w celu realizacji tych zamówień, które obsługuje logistycznie TIM S.A.

3. DHL Parcel Polska Sp z o.o., ul. Osmańskiej 2, 02-823 Warszawa, REGON 365170883, NIP 9512417713 – w celu korzystania z usług firm kurierskich, które dostarczają do Ciebie zamówienia.

4. Biuro Rachunkowe Agrodoradca Paweł Zgórzyński, ul. Warszawska 32, 87-500 Rypin, NIP: 8921006740 – w celu korzystania z usług księgowych świadczonych przez podmiot zewnętrzny, który przetwarza Twoje dane zawarte na fakturach.

5. Ceneo.pl Sp. z o.o., ul. Grunwaldzka 182, 60-166 Poznań – w celu uczestnictwa w systemie Zaufane Opinie, w ramach którego przetwarzane są dane o zamówieniach składanych w Sklepie.
Wszystkie podmioty, którym przekazujemy dane osobowe Użytkowników gwarantują stosowanie odpowiednich środków ochrony i bezpieczeństwa tych danych.

9. Czynności przetwarzania danych osobowych

9.1. Składając zamówienie Użytkownik musisz podać dane niezbędne do realizacji zamówienia, takie jak imię i nazwisko, adres rozliczeniowy, adres e-mail, numer telefonu. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do złożenia zamówienia.

9.2. W stosunku do danych osobowych przekazywanych przy składaniu zamówienia przysługuje Użytkownikowi prawo do sprostowania danych, o którym mowa w art. 20 RODO.

9.3. Jeżeli Użytkownik składa reklamację lub odstępuje od umowy, to przekazujesz nam dane osobowe zawarte w treści reklamacji lub oświadczeniu o odstąpieniu od umowy, które obejmuję imię i nazwisko, adres zamieszkania, numer telefonu, adres e-mail, numer rachunku bankowego. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne, by złożyć reklamację lub odstąpić od umowy.

9.4. W przypadku danych zawartych w reklamacjach oraz oświadczeniach o odstąpieniu od umowy Użytkownik nie ma możliwości sprostowania tych danych; nie może również sprzeciwić się przetwarzaniu danych oraz domagać się usunięcia danych do czasu upływu terminu przedawnienia roszczeń z tytułu zawartej umowy. Po upływie terminu przedawnienia roszczeń z tytułu zawartej umowy Użytkownik może jednak sprzeciwić się przetwarzaniu przez Administratora danych w celach statystycznych, jak również domagać się usunięcia danych z naszej bazy.

9.5. Użytkownik kontaktując się z nami za pośrednictwem poczty elektronicznej, w tym również przesyłając zapytanie poprzez formularz kontaktowy przekazuje nam swój adres e-mail jako adres nadawcy wiadomości. Ponadto, w treści wiadomości możesz zawrzeć również inne dane osobowe. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne, by nawiązać kontakt.

9.6. Użytkownik ma prawo domagać się przedstawienia historii korespondencji, jeżeli jest ona archiwizowana przez Administratora, jak również domagać się jej usunięcia, chyba że jej archiwizacja jest uzasadniona z uwagi na nasze nadrzędne interesy, np. obrona przed potencjalnymi roszczeniami ze strony Użytkownika.

10. Pliki cookies i inne technologie śledzące

10.1. Nasza strona, podobnie jak niemal wszystkie inne strony internetowe, wykorzystuje pliki cookies.

10.2. Cookies to niewielkie informacje tekstowe, przechowywane na urządzeniu końcowym (np. komputerze, tablecie, smartfonie), które mogą być odczytywane przez nasz system teleinformatyczny (cookies własne) lub system teleinformatyczny podmiotów trzecich (cookies podmiotów trzecich).

10.3. Niektóre używane przez nas cookies są usuwane po zakończeniu sesji przeglądarki internetowej, tzn. po jej zamknięciu (tzw. cookies sesyjne). Inne cookies są zachowywane na urządzeniu końcowym Użytkownika i umożliwiają nam rozpoznanie przeglądarki Użytkownika przy kolejnym wejściu na stronę (trwałe cookies).

10.4. Podczas pierwszej wizyty w naszym Sklepie wyświetlana jest Użytkownikowi informacja na temat stosowania plików cookies. Użytkownik ma możliwość w każdej chwili zmienić ustawienia cookies z poziomu swojej przeglądarki albo w ogóle usunąć pliki cookies. Każda przeglądarka ma swoją specyfikę ustawień i zarządzania cookies. Wyłączenie lub ograniczenie obsługi plików cookies może powodować trudności w korzystaniu ze Sklepu, jak również z wielu innych stron internetowych, które stosują cookies.

10.5. Sklep wykorzystuje własne pliki cookies w celu zapewnienia prawidłowego działania strony w procesu realizacji zamówienia.

10.6. Nas Sklep, podobnie jak większość współczesnych stron internetowych, wykorzystuje oprogramowanie i funkcjonalności dostarczane przez podmioty trzecie, co wiąże się nieraz z wykorzystywaniem plików cookies pochodzących od tych podmiotów. Wykorzystanie tego rodzaju plików cookies zostało opisane w niniejszym dokumencie.

10.7. Sklep korzysta z narzędzia Google Analytics dostarczonego przez Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Działania w tym zakresie realizujemy, opierając się na naszym prawnie uzasadnionym interesie, polegającym na tworzeniu statystyk i ich analizie w celu optymalizacji naszych stron internetowych. Google Analytics w sposób automatyczny gromadzi informacje o korzystaniu przez Użytkownika ze Sklepu. Zgromadzone w ten sposób informacje są najczęściej przekazywane do serwera Google w Stanach Zjednoczonych i tam przechowywane.

10.8. Z uwagi na aktywowaną przez nas anonimizację adresu IP, adres IP Użytkowników jest skracany przed przekazaniem dalej. Tylko w wyjątkowych przypadkach pełny adres IP jest przekazywany do serwera Google w Stanach Zjednoczonych i dopiero tam skracany. Zanonimizowany adres IP przekazany przez przeglądarkę Użytkownika w ramach Google Analytics nie jest łączony z innymi danymi Google.

10.9. Ponieważ Google LLC posiada siedzibą w USA i wykorzystuje infrastrukturę techniczną znajdującą się w USA, przystąpił do programu EU-US-Privacy Shield w celu zapewnienia odpowiedniego poziomu ochrony danych osobowych wymaganego przez przepisu europejskie. Komisją Europejską stwierdziła odpowiedni poziom ochrony danych w przypadku przedsiębiorstw posiadających certyfikat Privacy Shield.

10.10. Użytkownik może zapobiec rejestrowaniu w plikach cookies danych dotyczących korzystania przez siebie ze Sklepu, jak również przetwarzaniu tych danych przez Google, instalując wtyczkę do przeglądarki znajdującą się pod następującym adresem: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout.

10.11. Wykorzystując narzędzie Google Analytics Administrator zbiera także dane demograficzne oraz dane o preferencjach zakupowych Użytkowników. W ustawieniach plików cookies z poziomu Sklepu Użytkownik może zadecydować, czy wyrażasz zgodę na zbieranie takich danych, czy nie.

Jeżeli jesteś zainteresowany szczegółowymi informacjami nt przetwarzania danych w ramach Google Analytics, to znajdziesz je w dokumencie firmy Google: https://support.google.com/analytics/answer/6004245.

10.12. Ponadto, korzystamy w kampaniach marketingowych z innego narzędzia firmy Google LLC – Google Ads oraz narzędzi pomocniczych. Użytkownik może zapoznać się z polityką prywatności firmy Google LLC dostępną pod adresem: https://policies.google.com/privacy.

11. Wtyczki społecznościowe

11.1. Ze Sklepem mogą być zintegrowane wtyczki i narzędzia społecznościowe takie jak: Facebook, Twitter, Instagram, Google, LinkedIN. W wyniku tej integracji przeglądarka Użytkownika może nawiązać połączenie z serwerami administratorów serwisów społecznościowych. W konsekwencji dostawcy ww. mediów społecznościowych otrzymują informację, że przeglądarka Użytkownika wyświetliła stronę Sklepu, nawet jeśli Użytkownik nie posiadasz konta i profilu na ww. portalu społecznościowym. Taka informacja wraz z adresem IP Użytkownika jest przez przeglądarkę Użytkownika przesyłana bezpośrednio do serwera danego dostawcy i tam przechowywana.

11.2. Jeśli zalogowałeś się do jednego z serwisów społecznościowych, to dostawca danego portalu społecznościowego będzie mógł bezpośrednio przyporządkować wizytę na naszej stronie do Twojego profilu w serwisie społecznościowym. Jeśli wykonasz czynność polegającą np. na kliknięcie w przycisk „Lubię to” lub „Udostępnij”, to odpowiednia informacja zostanie również przesłana bezpośrednio na serwer danego usługodawcy i tam zachowana. Powinieneś mieć świadomość, że informacje te zostaną opublikowane w danym serwisie społecznościowym i ukażą się osobom dodanym jako Twoje kontakty.

11.3. Cel i zakres gromadzenia danych oraz ich dalsze przetwarzanie i wykorzystanie przez dostawców mediów społecznościowych, jak również możliwość kontaktu oraz Twoje prawa w tym zakresie i możliwość dokonania ustawień zapewniających ochronę prywatności Użytkowników zostały opisane w polityce prywatności poszczególnych dostawców:
• Facebook – https://www.facebook.com/legal/FB_Work_Privacy,
• Instagram – https://help.instagram.com/519522125107875?helpref=page_content,
• Twitter – https://twitter.com/en/privacy,
• Google – https://policies.google.com/privacy?hl=pl,
• LinkedIN – https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy.

11.4. Jeśli nie chcesz, aby serwisy społecznościowe zbierały informacje w trakcie Twoich odwiedzin naszego Sklepu i przyporządkowywały je do Twojego profilu w danym serwisie, to przed wizytą na stronie Sklepu powinieneś wylogować z serwisów społecznościowych. Użytkownik może także całkowicie uniemożliwić zbieranie tego typu danych stosując odpowiednie rozszerzenia dla swojej przeglądarki internetowej (np. przez blokowanie skryptów).

12. Logi serwera

Korzystanie ze Sklepu wiąże się z przesyłaniem zapytań do serwera, na którym funkcjonuje oprogramowanie Sklepu. Każde zapytanie skierowane do serwera jest zapisywane w logach serwera.
Logi zawierają m.in. informacje o adresie IP, datę i czas serwera, informacje o przeglądarce internetowej i systemie operacyjnym z jakiego korzysta Użytkownik. Logi zapisywane i przechowywane są na serwerze.
Dane zapisane w logach serwera nie są kojarzone z konkretnymi Użytkownikami korzystającymi ze Sklepu i nie są wykorzystywane przez Administratora w celu ich identyfikacji.
Logi serwera stanowią wyłącznie informacje techniczne i nie są wykorzystywane przez Administrowania w celu uzupełniania lub kojarzenia ich z danymi osobowymi podanymi przez Użytkownika w formularzu zamówienia.

Top
Facebook
X