Regulamin Sklepu Internetowego

Sklep internetowy dostępny na stronie https://elektrycznesmielewski.pl jest własnością Śmielewscy spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Brzuzem 77, 87-517 Brzuze, woj. kujawsko-pomorskie, zarejestrowanej w KRS dnia 15.03.2022 r.,

NIP: 8921489129, REGON: 521468033.

DANE KONTAKTOWE:
Adres pocztowy:
Śmielewscy sp. z o.o.
Brzuze 77
87-517 Brzuze
Adres e-mail: kontakt@elektrycznesmielewski.pl
Kontakt tel.: 54 270 13 74
kom.: 572 343 563

§ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE.

1. Ilekroć w niniejszym regulaminie oraz w innych dokumentach opublikowanych na stronie https://elektrycznesmielewski.pl użyte są poniższe pojęcia należy przez nie rozumieć:

Klient lub Użytkownik – podmiot dokonujący zakupu towaru na stronie https://elektrycznesmielewski.pl na rzecz własnej konsumpcji lub w celu dalszej dystrybucji, oraz nabywający prawa do jej własności. Klientem lub Użytkownikiem są osoby fizyczne, osoby prawne oraz jednostki administracji publicznej dokonujące zakupów towarów oferowanych przez Sklep internetowy;

Konsument – jest to osoba fizyczna, która dokonuje czynności prawnej ze Sprzedawcą niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową;

Sprzedawca – Śmielewscy spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Brzuzem 77, 87-517 Brzuze, woj. kujawsko-pomorskie, zarejestrowanej w KRS dnia 15.03.2022 r., NIP: 8921489129, REGON: 521468033;

Sklep internetowy lub Sklep – prowadzony przez Sprzedawcę sklep internetowy pod adresem: https://elektrycznesmielewski.pl;

Dzień roboczy – każdy z dni od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy;

Kodeks cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tekst jedn. Dz. U. Z 2018 r. poz. 1025 ze zm.)

Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (tekst jedn. Dz. U. Z 2017 r. poz. 683 ze. zm.)

2. Niniejszy regulamin określa zasady sprzedaży towarów oraz pozostałe warunki funkcjonowania sklepu internetowego.

3. Klient jest zobowiązany do przestrzegania niniejszego regulaminu.

•  Klient korzystający ze Sklepu internetowego zobowiązany jest w szczególności do korzystania ze Sklepu internetowego w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami prawa oraz postanowieniami niniejszego Regulaminu, dobrymi obyczajami oraz z poszanowaniem dóbr osobistych innych podmiotów;
•  korzystania ze Sklepu internetowego w sposób niezakłócający jego funkcjonowania;
•  niedostarczania i nieprzekazywania treści o charakterze bezprawnym;
•  korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach Sklepu internetowego jedynie w zakresie własnego użytku osobistego,
niepodejmowania działań polegających na rozsyłaniu lub umieszczaniu w ramach Sklepu internetowego niezamówionej informacji handlowej (spam).

§ 2. ZAMÓWIENIE

1. Klient może dokonać zakupu towarów znajdujących się w asortymencie Sklepu internetowego poprzez złożenie zamówienia.

2. Koniecznym elementem procedury składania zamówień w Sklepie internetowym jest zapoznanie się i zaakceptowanie regulaminu, poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola przez finalizacją zamówienia. Brak akceptacji prowadzi do uniemożliwienia złożenia zamówienia przez klienta.

3. Do złożenia zamówienia niezbędne jest podanie danych osobowych klienta oraz wyrażenie zgody na przetwarzanie tych danych osobowych w celu realizacji zamówienia i obsługi klienta. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz w celu złożenia zamówienia jest konieczne.

4. W celu złożenia zamówienia należy na pośrednictwem strony internetowej Sklepu internetowego www.elektrycznesmielewski.pl skompletować zamówienie, wpisać dane do dostawy, wybrać sposób płatności i dostawy, a następnie zatwierdzić klikając na przycisk „zamawiam z obowiązkiem zapłaty”. Kliknięcie na przycisk „zamawiam z obowiązkiem zapłaty” oznacza złożenie zamówienia przez klienta z obowiązkiem zapłaty.

5. Klient kompletuje zamówienie korzystając z „Koszyka”. Przez kliknięcie na przycisk „Do koszyka” klient dokonuje wyboru towaru znajdującego się w asortymencie Sklepu internetowego w chwili składania zamówienia, zgodnie z jego opisem i ceną. Klient przechodząc do koszyka ma podgląd na produkty, które wybrał i po naciśnięciu „przejdź do kasy” wpisuje swoje dane do dostawy, sposób dostawy i formę płatności.

6. Informacja o całkowitej wartości zamówienia, która obejmuje cenę towaru oraz koszty jego dostarczenia oraz sposoby płatności, jest każdorazowo podawana na stronie internetowej Sklepu internetowego w trakcie składania zamówienia, w tym także bezpośrednio przed i w chwili zatwierdzenia i złożenia przez Klienta zamówienia. Są to całkowite koszty, które Klient zobowiązany jest zapłacić wraz z należnymi podatkami i kosztami dostarczenia towaru.

7. W trakcie procedury składania zamówienia – aż do momentu naciśnięcia na przycisk „Zamawiam z obowiązkiem zapłaty”, Klient ma możliwość modyfikowania zamówienia w szczególności w zakresie wyboru towaru, sposobu płatności i dostawy, danych do dostawy i danych do faktury.

8. Złożenie zamówienia przez Klienta oznacza złożenie Sprzedawcy oferty zawarcia umowy sprzedaży towaru będącego przedmiotem zamówienia.

9. Po złożeniu przez Klienta zamówienia, na adres poczty elektronicznej (adres e-mail) podany przy zakładaniu Konta zostanie niezwłocznie wysłana przez Sprzedawcę wiadomość elektroniczna z potwierdzeniem otrzymania zamówienia i przyjęcia zamówienia do realizacji. Z chwilą otrzymania przez Klienta wiadomości elektronicznej od Sprzedawcy z potwierdzeniem otrzymania zamówienia i przyjęcia zamówienia do realizacji zostaje zawarta umowa sprzedaży pomiędzy Klientem a Sprzedawcą.

§ 3. FORMA PŁATNOŚCI I SPOSÓB DOSTAWY

1. Klient może dokonać płatności gotówką przy odbiorze od kuriera (za pobraniem), gotówką, przelewem bankowym na rachunek Sprzedawcy bądź przelewem bankowym poprzez zewnętrzny system szybkich płatności.

2. Dane niezbędne do wykonania przelewu zostaną wysłane po złożeniu zamówienia na adres e-mail. Płatności należy dokonać w terminie do 3 dni roboczych od dnia złożenia zamówienia.

3. W przypadku wyboru płatności za pobraniem, płatności należy dokonać przy odbiorze przesyłki.

4. W sklepie internetowym możliwym dostępnym sposobem dostawy jest przesyłka za pośrednictwem firmy kurierskiej.

§ 4. CENY TOWARÓW, CZAS I FORMA REALIZACJI ZAMÓWIENIA

1. Ceny towarów prezentowanych na stronach internetowych Sklepu internetowego wyrażone są w złotych polskich i są cenami brutto, tj. zawierają podatki, w tym podatek od towarów i usług (VAT).

2. Ceny towarów podane na stronach internetowych Sklepu internetowego nie zawierają kosztów dostarczenia towaru. Koszty dostarczenia zamówionego towaru są każdorazowo podawane na stronie internetowej Sklepu internetowego w trakcie składania zamówienia, w tym także bezpośrednio przed i w chwili zatwierdzenia i złożenia przez Klienta zamówienia i uwzględniane są w całkowitej wartości zamówienia. Całkowita wartość zamówienia obejmuje cenę towaru, sposób płatności oraz koszty jego dostarczenia.

3. Informacje o cenie towaru, cechach oraz istotnych właściwościach towaru dostępne są na stronie internetowej Sklepu internetowego i zamieszczone są przy prezentowanym towarze.

4. Ceną wiążącą i ostateczną jest cena podana w „Koszyku” w podsumowaniu zamówienia w chwili złożenia zamówienia przez Klienta za pośrednictwem Sklepu internetowego.

5. Ceny towarów prezentowanych na stronach internetowych Sklepu internetowego mogą ulegać zmianie, przy czym zmiana ceny towaru nie ma wpływu na zamówienia złożone przed wejściem w życie zmiany ceny.

6 .Dostawa towarów dostępna jest wyłącznie na terenie Polski.

7. Towary zamówione w Sklepie Internetowym dostarczane są za pośrednictwem firmy kurierskiej.

8. Sprzedawca zobowiązuje się realizować zamówienia niezwłocznie, ale nie później niż w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy, chyba że umowa stanowi inaczej.

§ 5. REKLAMACJA

1. Sprzedawca jest zobowiązany do dostarczenia towaru bez wad fizycznych i prawnych.

2. Sprzedawca ponosi wobec Konsumentów odpowiedzialność za wady towaru na zasadach określonych w przepisach Kodeksu cywilnego, w szczególności w art. 556 i następnych Kodeksu cywilnego.

3. Reklamacja złożona przez konsumenta może być złożona w dowolnej formie. Reklamacja proszę kierować do Śmielewscy spółka z ograniczoną odpowiedzialnością jako właściciela sklepu. Reklamację można wysłać pocztą na adres: Brzuze 77, 87-517 Brzuze lub wysłać na adres a-mail: kontakt@elektrycznesmielewski.pl, numer telefonu: (+48) 572 343 563 lub 54 270 13 74.

4. Reklamację można złożyć korzystając z formularza reklamacji dostępnego na stronie internetowej sklepu internetowego wzór formularza Formularz reklamacji stanowi jedynie przykład, z którego, chcąc złożyć reklamację, Konsument nie musi korzystać, ani się nim kierować.

5. Zaleca się podanie w opisie reklamacji: danych kontaktowych składającego reklamacje, danych dotyczących reklamowanego towaru, opisu wady, rodzaju i daty wystąpienia wady oraz wskazania żądania osoby składającej reklamacje. Wymogi podane w zdaniu poprzednim mają formę jedynie zalecenia i nie wpływają na skuteczność reklamacji złożonych z pominięciem zalecanego opisu reklamacji.

6. Konsument, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest zobowiązany na koszt sprzedawcy dostarczyć wadliwy towar do Śmielewscy spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Brzuze 77, 87-517 Brzuze.

7. Sprzedawca rozpatrzy reklamacje w terminie 14 dni od dnia złożenia reklamacji. O sposobie rozpatrzenia reklamacji Konsument zostanie poinformowany zgodnie z danymi wskazanymi w zgłoszeniu reklamacji.

8. Do sprzedaży Klientom nie będącym Konsumentami nie mają zastosowania regulacje zawarte od art. 556 do art. 576 Kodeksu cywilnego.

§ 6. PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY DLA KLIENTÓW BĘDĄCYCH KONSUMENTAMI

1. Zgodnie z art. 27 ustawy o prawach konsumenta Klient będący Konsumentem, który zawarł za pośrednictwem Sklepu internetowego umowę na odległość, może w terminie 14 dni odstąpić od tej umowy bez podania jakiejkolwiek przyczyny.

2. Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się od dnia, w którym Konsument objął towar w posiadanie lub w którym wskazana przez Konsumenta osoba trzecia inna niż przewoźnik weszła w posiadanie towaru. W przypadku umowy, która obejmuje wiele rzeczy, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się od dnia w którym Konsument objął w posiadanie ostatnią z rzeczy, ostatnią partię lub część lub w którym wskazana przez Konsumenta osoba trzecia inna niż przewoźnik weszła w posiadanie ostatniej z rzeczy, ostatniej partii lub części.

3. Konsument może odstąpić od umowy informując Sprzedawcę o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia na przykład przez wysłanie pisma pocztą na adres: Śmielewscy spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Brzuze 77, 87-517 Brzuze lub przesłanie tego oświadczenia za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: kontakt@elektrycznesmielewski.pl. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy można złożyć korzystając z formularza, jednak nie jest to obowiązkowe.

4. Do zachowania terminu do odstąpienia od umowy wystarczy wysłanie informacji dotyczącej wykonania przysługującego prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

5. W przypadku odstąpienia od umowy, umowę tę uważna jest za niezawartą.

6. W przypadku odstąpienia od umowy, Konsument ma obowiązek zwrócić towar niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia, w którym poinformował Sprzedawcę o odstąpieniu od umowy. Do zachowania terminu wystarczy, jeśli Konsument dostarczy towar przed upływem 14- dniowego terminu na adres: Śmielewscy spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Brzuze 77, 87-517 Brzuze.

7. Konsument zobowiązany jest ponieść bezpośrednie koszty zwrotu towaru.

8. W przypadku odstąpienia od umowy Sprzedawca niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwróci Konsumentowi wszystkie otrzymane od niego płatności, w tym koszty dostarczenia towaru, z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę.

9. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania towaru z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu odesłania towaru, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

10. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

11. Zgodnie z art. 38 ustawy o prawach konsumenta, prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umów:

• o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;

• w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;

• w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

• w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;

• w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

• w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;

• w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi przedsiębiorca nie ma kontroli;

• w której konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;

• w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

• o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;

• zawartej w drodze aukcji publicznej;

• o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi;

• o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodę konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

§ 7. POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ

1. Klient będący Konsumentem posiada między innymi następujące możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:

a) uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Konsumentem a Sklepem,

b) uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy wojewódzkim inspektorze Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej umowy sprzedaży.

c) uprawniony jest do wniesienia skargę za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/

2. Skorzystanie z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń ma charakter dobrowolny i obie strony muszą wyrazić zgodę na postępowanie.

3. Wykaz instytucji zajmujących się pozasądowym rozwiązywaniem sporów konsumenckich wraz z informacją o rodzaju spraw, jakimi poszczególne podmioty się zajmują dostępny jest na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów pod adresem www.uokik.gov.pl.

4. Inspekcja Handlowa jest podmiotem uprawnionym do prowadzenia postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich. Zadania Inspekcji Handlowej w zakresie prowadzenia postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich oraz organizowania i prowadzenia stałych sądów polubownych wykonują właściwi miejscowo wojewódzcy inspektorzy Inspekcji Handlowej. Wykaz wszystkich wojewódzkich inspektorów Inspekcji Handlowej oraz stałych sądów polubownych wraz z adresami ich stron internetowych znajduje się na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów pod adresem www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.

5. Szczegółowe informacje o pozasądowych sposobach rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, a także zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów:
https://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php
https://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php
https://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php
https://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php
https://uokik.gov.pl/pozasadowe_rozwiazywanie_sporow_konsumenckich.php

6. Klient będący Konsumentem może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między Konsumentem a Sklepem korzystając z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów, m.in. Federacji Konsumentów (adres strony internetowej: www.federacja-konsumentow.org.pl .)

7. W rozwiązywaniu sporów transgranicznych pomaga Sieć Europejskich Centrów Konsumenckich. Adresy tych instytucji dostępne są na stronie internetowej Europejskiego Centrum Konsumenckiego www.konsument.gov.pl.

§ 8. DANE OSOBOWE I POLITYKA PRYWATNOŚCI

1. Administratorem danych osobowych Klientów Sklepu jest Śmielewscy spółka z ograniczona odpowiedzialnością z siedzibą w Brzuzem 77, 87-517 Brzuze, woj. kujawsko-pomorskie, zarejestrowanej w KRS dnia 15.03.2022r., NIP: 8921489129, REGON: 521468033.

2. Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne. W przypadku zakupu towarów, dane osobowe przetwarzane będą w celu prawidłowej realizacji umowy sprzedaży naszych produktów, jak też ich wysyłki. Niepodanie danych osobowych niezbędnych do zawarcia umowy sprzedaży skutkuje odmową zawarcia umowy.

3. Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych następuje przez zaznaczenie przez Klienta odpowiedniego pola podczas składania zamówienia.

4. Zgromadzone dane osobowe nie są udostępnianie osobom trzecim, z wyłączeniem przekazania danych podmiotowi uczestniczącemu w realizacji zamówienia w zakresie teleinformatycznym, obsługi płatności oraz dostawy towaru – gdy towar zamówiony za pośrednictwem Sklepu internetowego jest dostarczany na wskazany przez Klienta adres. Ilość i rodzaj przekazywanych danych ograniczona jest do niezbędnego minimum.

§ 9. POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE PRZEDSIĘBIORCÓW

1. Niniejszy punkt Regulaminu oraz postanowienia w nim zawarte dotyczą wyłącznie Klientów nie będących konsumentami.

2. Sprzedawcy przysługuje prawo odstąpienia od Umowy Sprzedaży zawartej z Klientem niebędącym Konsumentem w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej zawarcia. Odstąpienie od Umowy Sprzedaży w tym wypadku może nastąpić bez podania przyczyny i nie rodzi po stronie Klienta niebędącego konsumentem żadnych roszczeń w stosunku do Sprzedawcy.

3. W wypadku Klientów nie będących Konsumentami Sprzedawca ma prawo ograniczyć dostępne sposoby płatności, w tym także wymagać dokonania przedpłaty w całości albo części i to niezależnie od wybranego przez Klienta sposobu płatności oraz faktu zawarcia Umowy Sprzedaży.

4. Z chwilą wydania przez Sprzedawcę Produktu przewoźnikowi przechodzą na Klienta nie będącego konsumentem korzyści i ciężary związane z Produktem oraz niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia Produktu. Sprzedawca w takim wypadku nie ponosi odpowiedzialności za utratę, ubytek lub uszkodzenie Produktu powstałe od przyjęcia go do przewozu aż do wydania go Klientowi oraz za opóźnienie w przewozie przesyłki.

5. W razie przesłania Produktu do Klienta za pośrednictwem przewoźnika Klient nie będący Konsumentem obowiązany jest zbadać przesyłkę w czasie i w sposób przyjęty przy przesyłkach tego rodzaju. Jeżeli stwierdzi, że w czasie przewozu nastąpił ubytek lub uszkodzenie Produktu, obowiązany jest dokonać wszelkich czynności niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności przewoźnika.

6. Zgodnie z art. 558 § 1 Kodeksu Cywilnego odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi za Produkt wobec Klienta nie będącego Konsumentem zostaje wyłączona.

7. Odpowiedzialność Sprzedawcy w stosunku do Klienta nie będącego Konsumentem, bez względu na jej podstawę prawną, jest ograniczona – zarówno w ramach pojedynczego roszczenia, jak również za wszelkie roszczenia w sumie – do wysokości zapłaconej ceny oraz kosztów dostawy z tytułu Umowy Sprzedaży. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność w stosunku do Klienta nie będącego Konsumentem tylko za typowe szkody przewidywalne w momencie zawarcia umowy i nie ponosi odpowiedzialności z tytułu utraconych korzyści w stosunku do Klienta nie będącego Konsumentem.

8. Wszelkie spory powstałe pomiędzy Sprzedawcą, a Klientem niebędącym Konsumentem zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sprzedawcy.

§ 10. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Umowy zawierane za pośrednictwem Sklepu internetowego zawierane są w języku polskim.

2. Sprzedawca honoruje wszelkie prawa Konsumentów przewidziane w przepisach obowiązującego prawa, a w szczególności przewidziane w przepisach Kodeksu cywilnego oraz ustawy o prawach konsumenta. Postanowienia niniejszego Regulaminu nie mają na celu ograniczyć lub wyłączyć jakichkolwiek praw Konsumentów wynikających z przepisów prawa. W przypadku ewentualnej niezgodności postanowień niniejszego Regulaminu z powyższymi przepisami, pierwszeństwo mają powyższe przepisy prawa i należy je stosować.

3. Spory powstałe pomiędzy Sprzedawcą, a Klientem będącym jednocześnie konsumentem będą rozstrzygane w pierwszej kolejności na drodze negocjacji, z intencją polubownego zakończenia sporu. W przypadku braku rozwiązania sporu, zostaną poddane właściwym sądom powszechnym.

4. Niniejszy Regulamin dostępny jest nieodpłatnie na stronie internetowej Sklepu internetowego w zakładce „Regulamin”.

5. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmiany niniejszego Regulaminu z ważnych przyczyn w szczególności prawnych lub organizacyjnych. O treści zmian Regulaminu każdy Klient zostanie poinformowany przez umieszczenie pod adresem Sklepu internetowego wiadomości o zmianie Regulaminu i utrzymanie tej informacji na stronie Sklepu internetowego przez okres co najmniej 14 kolejnych dni kalendarzowych.

6. W przypadku dokonania zmiany niniejszego Regulaminu wszystkie umowy, zamówienia złożone przed datą wejścia w życie zmiany Regulaminu będą realizowane zgodnie z Regulaminem w brzmieniu obowiązującym w dniu zawarcia umowy, złożenia zamówienia.

7. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. 2002 nr 144, poz. 1204 ze zm.); dla Umów Sprzedaży zawartych do 24 grudnia 2014 roku z Klientami będącymi konsumentami – przepisy ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny z dnia 2 marca 2000 r. (Dz.U. 2000 nr 22, poz. 271 ze zm.) oraz ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego z dnia 27 lipca 2002 r. (Dz.U. 2002 nr 141, poz. 1176 ze zm.); dla Umów Sprzedaży zawartych od 25 grudnia 2014 roku z Klientami będącymi konsumentami – przepisy ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz.U. 2014 r. poz. 827 ze zm.); oraz inne właściwe przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

§ 11. WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

Ja niżej podpisany/a informuję o moim odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy:
1) …………………………………………………………………………………………………………………………………………
2) …………………………………………………………………………………………………………………………………………
3) …………………………………………………………………………………………………………………………………………
4) …………………………………………………………………………………………………………………………………………
5) …………………………………………………………………………………………………………………………………………

IMIĘ I NAZWISKO/
NAZWA FIRMY: …………………………………………………………………………………………………………………

ADRES: ………………………………………………………………………………………………………………………………

E-MAIL: ……………………………………………………………………………………………………………………………..

NR TEL.: …………………………………………………………………………………………………………………………….

NUMER ZAMÓWIENIA: ……………………………………………………………………………………………………
DATA ZAWARCIA UMOWY: …………………………………
PODPIS I DATA: ………………………………………………………………………………………………

Top
Facebook
X